ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์

1

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด


2

แต่งตั้งครูประจำชั้นและครูประจำวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


3

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ย้อนหลัง

ดาวน์โหลด


4

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนอาเวมารีอา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด


5

แต่งตั้งคณะกรรมการครูรับผิดชอบ รับสมัครและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด


6

เตรียมความพร้อมเปิดเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

ดาวน์โหลด


7

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกประสอบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่1

ดาวน์โหลด


8

เตรียมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ดาวน์โหลด


9

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกประสอบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่2

ดาวน์โหลด


10

การต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสอำลาชีวิตราชการ

ดาวน์โหลด


11

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด


12

งานบวชพระสงฆ์ใหม่

ดาวน์โหลด


13

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ งานประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ดาวน์โหลด


14

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครูแผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


15

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่1/2563

ดาวน์โหลด


16

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


17

งานฉลองอารามคณะรักกางเขน อุบลราชธานี

ดาวน์โหลด


18

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอาเวมารีอา

ดาวน์โหลด


19

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ประจำปีกำรศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


20

การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดาวน์โหลด


21

การจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ ประจำปีกำรศึกษา 2563 “Ave Academic Fair 2020”

ดาวน์โหลด


22

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ "Ave Academic Fair 2020" แผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


23

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่1/2563

ดาวน์โหลด


24

การอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาพร้อมพัฒนาการคิดเชิงคำนวณ

ดาวน์โหลด


25

การจัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด


26

การร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ดาวน์โหลด


27

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการแผนกปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


28

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เดิน-วิ่ง Run for Charity ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


29

การจัดงาน Christmas Day 2020

ดาวน์โหลด


30

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผล กลางภาคเรียนที่2/2563

ดาวน์โหลด


31

การอบรมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 แบบ Active Learning

ดาวน์โหลด


32

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


33

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน แผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


34

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาา

ดาวน์โหลด


35

แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน เนื่องในกิจกรรมครบรอบ 29 ปี วันพระราชทานนาม "ราชภัฎ"

ดาวน์โหลด


36

แต่งตั้งบุคลากรดูแลนักเรียนในการสอบ O-NET

ดาวน์โหลด


37

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันปัจฉิมนิเทศ พิธีรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


38

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและการเขียน SAR อย่างสมบูรณ์

ดาวน์โหลด


39

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลด


40

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ CEFR ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด


41

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่2/2563

ดาวน์โหลด


42

งานฉลองอารามคณะรักกางเขน อุบลราชธานี

ดาวน์โหลด