คำชี้แจง

1. ระดับชั้นอนุบาล ป.1-6 และ ม.1-3 สามารถเลือกแผนการเรียนได้คือ แผนปกติ และ MEP
2. ระดับชั้น ม.4-6 สามารถเลือกแผนการเรียนได้คือ คณิต-วิทย์, คณิต-อังกฤษ และคณิต-จีน
3. วันรายงานตัวกรุณาจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อมอบกับทางโรงเรียนให้เรียบร้อย
4. รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ที่ โทร. 045243712

สมัครเข้าเรียน

แผนการเรียน


ข้อมูลนักเรียน


ที่อยู่ปัจจุบัน


การศึกษา


ประเภทของโรงเรียนเดิม

ความพิการ